Gemeente Delfzijl 

Januari 2018 - Wensen en talenten van inwoners met beginnende dementie centraal bij DemenTalent

Het college van B en W verleent Stichting Welzijn en Dienstverlening (SWD) een subsidie van € 17.000,- voor het project DemenTalent. DementTalent biedt inwoners met beginnende dementie de mogelijkheid om als vrijwilliger bij organisaties of bedrijven een dagbesteding te volgen. Hierbij wordt vooral naar hun wensen en talenten gekeken.

DemenTalent maakt onderdeel uit van het door de raad goedgekeurde plan van aanpak om van de gemeente Delfzijl een dementievriendelijke gemeente te maken. Het project start in het tweede kwartaal van 2018.

Makelaar DemenTalent
Vanuit de dementiebijeenkomst voor professionals en mantelzorgers van juli 2017 is een werkgroep aan de slag gegaan om ideeën rondom DemenTalent vorm te geven. Het advies van de werkgroep is een makelaar DemenTalent aan te stellen, die op basis van de wensen en talenten van de aanvrager op zoek gaat naar een geschikte dagbestedingsplek. De SWD heeft hierin een coördinerende rol en werkt daarbij nauw samen met diverse partijen, zoals de casemanager dementie en Steunpunt Mantelzorg.

Langer meedoen in de maatschappij
Wethouder Meindert Joostens: 'Participeren in de samenleving is voor iedereen belangrijk, maar vooral voor mensen met beginnende dementie. Actief zijn, relaties aangaan met anderen, van nut zijn en gewaardeerd voelen maakt dat zij zich minder geïsoleerd en eenzaam voelen. Vrijwilligerswerk is voor hen een manier om hier invulling aan te geven. Door DemenTalent als algemene voorziening (toegankelijk zonder indicatie) aan te bieden, is de kans groter dat zij eerder contact zoeken voor ondersteuning en daardoor langer aansluiting met de maatschappij behouden.'

Dagelijks leven makkelijker maken
In een dementievriendelijke gemeente draait het om het gemakkelijker maken van het dagelijkse leven van mensen met dementie. Een gemeenschap waarin iedereen dementie accepteert. Waarin mensen met dementie blijven meedoen. De gemeenteraad heeft op basis van een plan van aanpak op 2 maart 2017 geld beschikbaar gesteld om van Delfzijl een dementievriendelijke gemeente te maken.

 

November 2017 - Informatiemarkt en panel in Delfzijl maakt duidelijk dat gezamenlijke inzet nodig is

Op dinsdag 14 november organiseerde de gemeente een informatiemarkt over dementie voor alle inwoners van de gemeente Delfzijl en omgeving. Een 120 mensen (mensen met dementie, hun mantelzorgers, professionals, gemeenteraadsleden en andere inwoners) herkenden de indrukwekkende beelden van mensen met dementie en hun mantelzorgers in de film “Mijn hoofd in jouw handen”.

In de het panel (met de gemeente, een arts, mantelzorger en casemanager dementie) werd benadrukt hoe belangrijk het is vroegtijdig te signaleren en ook tijdig een beroep te doen op een casemanager dementie. Ook is duidelijk dat het niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente is, maar van ieder in Delfzijl, om Delfzijl dementievriendelijk te krijgen.

Op een informatiemarkt - ook het Alzheimer Café en Alzheimer Nederland afdeling Groningen waren aanwezig - lieten de aanbieders, zoals een notaris, stichting mentorschap, diverse zorgaanbieders en welzijnsorganisaties, zien wat zij kunnen bieden.

De gemeente maakt werk van “dementievriendelijk Delfzijl” volgens wethouder Meindert Joostens: 'Het is belangrijk voor een gemeente als Delfzijl aandacht te schenken aan dementie. Het aantal ouderen neemt toe en de leeftijd stijgt. Dit is een belangrijke risicofactor voor dementie. Daarbij maken de veranderingen in de zorg dat inwoners met dementie langer thuis wonen. In een dementievriendelijke gemeente draait het om het gemakkelijker maken van het dagelijkse leven van mensen met dementie. We willen onze inwoners hierbij zoveel mogelijk ondersteunen.'

Op de website van de gemeente Delfzijl staat regelmatig informatie over “dementievriendelijk Delfzijl”. 

 

Maart 2017 - Gemeente Delfzijl actief richting winkeliers

Op 2 maart 2017 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het plan van aanpak om van de gemeente Delfzijl een dementievriendelijke gemeente te maken. Het doel van het plan is om inwoners met dementie zo lang als mogelijk is, deel uit te laten maken van hun eigen leefomgeving. Winkeliers kunnen hier de helpende hand bij bieden.

Zij kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat klanten met dementie zich bij hen veilig en vertrouwd voelen. Vorige week hebben winkeliers in de gemeente daarvoor een handreiking van de gemeente ontvangen. 

 

12 juli 2017 -  Werkconferentie Delfzijl levert bouwstenen voor dementievriendelijk beleid

De gemeente Delfzijl wil dementievriendelijk worden. Ruim vijftig personen gaven gehoor aan de uitnodiging vanwethouder Meindert Joostens op 12 juli 2017 deel te nemen aan de werkconferentie Delfzijl dementievriendelijk. Dat leverde een schat aan informatie op: waardevolle bouwstenen die Delfzijl kunnen helpen een dementievriendelijke gemeente te worden.

Het onderwerp raakte de wethouder persoonlijk, omdat ook zijn vader aan Alzheimer leed. Op termijn krijgt bijna iedereen wel met dementie te maken, want de prognoses tonen een enorme groei van het aantal patiënten met dementie. In 2030 lijden zo'n 900 Delfzijlsters aan de ziekte. En die 900 hebben bijna allemaal een mantelzorger die het ook niet gemakkelijk heeft. Kortom een plan van aanpak is vereist. Daarvoor is kennis nodig; weten wat goed gaat, weten wat beter kan. Die kennis brachten de aanwezigen zeker mee: allen hadden zo hun eigen ervaringen met dementie. Vanuit persoonlijke omstandigheden of vanuit het werkveld.

Elke aanwezige kon aangeven welke onderwerpen aandacht verdienen of juist goed lopen in Delfzijl zoals: is er voldoende informatie; is er aandacht voor mantelzorg; hoe staat het met de dagactiviteiten, participatie en lichaamsbeweging.

Als gastspreker benadrukte de heer Dirkse van DemenTalent vooral de mogelijkheden die mensen met dementie nog hebben.Daarbij worden mensen met dementie gestimuleerd om vooral bezig te blijven en niet thuis achter de geraniums te gaan zitten. Zo kunnen ze - als ze dat willen natuurlijk - nog actief zijn in klusdiensten, de groenvoorziening, enzovoort. Hieruit putten ze waardigheid en het doet hen zowel lichamelijk als geestelijk heel erg goed.  Verder benadrukte Dirkse dat bewegen enorm belangrijk is. Wandelen en dansen bijvoorbeeld kunnen het dementieproces vertragen. Maar ook de dagelijkse dingen in huis, die nog te vaak uit handen worden genomen, bieden al voldoende beweging.

De wethouder sprak met de aanwezigen af dat de gemeente de uitkomsten van de conferentie ter harte gaat nemen en nu verder beleid ontwikkelt. Onder de deelnemers vormden zich diverse klankbordgroepen die de diverse behandelde thema's gaan uitwerken.

 

Februari 2017 - Delfzijl binnenkort dementievriendelijke gemeente

Het college van B&W van de gemeente Delfzijl legt haar gemeenteraad een plan van aanpak voor om van Delfzijl een dementievriendelijke gemeente te maken. Doel van het plan is om het voor alle inwoners met geheugenproblemen en hun mantelzorgers makkelijker te maken om de weg naar passende ondersteuning en zorg in de gemeente te vinden.

Aanleiding voor het plan was een motie van Fractie 2014. In de motie vroeg Fractie 2014 om van Delfzijl een dementievriendelijke gemeente te maken. Alle partijen in de Delfzijlster gemeenteraad steunden de motie.

"Het is belangrijk voor een gemeente als Delfzijl om aandacht te schenken aan dementievriendelijkheid", stelt wethouder Meindert Joostens. "Delfzijl is een vergrijzende gemeente en leeftijd is een belangrijke risicofactor voor dementie." In 2015 telde de gemeente 550 inwoners met dementie en 2500 inwoners van 75 jaar of ouder. De komende jaren gaan deze aantallen naar verwachting fors toenemen. Dit terwijl het inwonersaantal van de gemeente afneemt. Daarbij maken de veranderingen in de zorg dat inwoners met dementie langer thuis wonen. Het wordt steeds moeilijker om een indicatie te krijgen voor een verpleeghuis ook als mensen dementie hebben.

De gemeente heeft als voorbereiding op het plan gesprekken met diverse experts gevoerd. Waaronder Stichting Alzheimer Nederland en Zonnehuisgroep Noord. Het plan omvat drie stappen: als gemeente deelnemen in een regionaal dementienetwerk, zorgen voor goede publieksinformatie en begeleiding op maat mogelijk maken. Jaarlijks wil de gemeente bijvoorbeeld een forum organiseren voor gemeente, professionals en mantelzorgers. Daarnaast wil zij inwoners gaan wijzen op informatie over dementie via het Wmo loket en medewerkers trainen in dementievriendelijkheid. Ook de winkeliers wil de gemeente vragen een online cursus te volgen.

 

September 2016 – Motie dementievriendelijke gemeente Delfzijl

Op initiatief van Fractie 2014 is er tijdens de raadsvergadering van donderdag 29 september 2016 een motie ingediend om het college te bewegen een dementievriendelijke gemeente te worden. Zes fracties ondersteunden de motie al voor de raad begon. Tijdens de raad steunden uiteindelijk alle fracties de motie. Citaat uit de motie: “Dementie: in de familie, bij vrienden maar ook op straat of op het werk, we krijgen er allemaal mee te maken. Naast de mantelzorgers speelt ook de gemeente een belangrijke rol om mensen met dementie en de mensen in hun omgeving zo lang mogelijk te laten genieten van hun leven”.

In de motie wordt het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd voor eind 2016 met voorstellen te komen om van de gemeente Delfzijl een dementievriendelijke gemeente te maken.

Actueel

Agenda

Meer agenda »

Contact

Alzheimer Nederland

Afdeling Groningen

Ouderengeneeskunde (AA42)
Universitair Medisch Centrum Groningen
Hanzeplein 1
Postbus 30 001
9700 RB Groningen

06-58846830