Gemeente Loppersum

December 2017 – Niet geïndiceerde dagopvang in Loppersum

De gemeente Loppersum draagt bij aan respijtzorg door in 2018 niet-geïndiceerde dagopvang te subsidiëren in het dorp Loppersum en het opstarten van twee nieuwe locaties in de gemeente Loppersum. De niet geïndiceerde dagopvang heeft als hoofdactiviteit "ontmoeten". De activiteiten dragen bij aan de borging van de doelstelling langer thuis wonen en passende hulp zelfraadzaamheid van de inwoner.

Januari 2017 -  Wethouder en WMO-ambtenaren Loppersum volgen de training samen dementievriendelijk

De reactie van het College van Burgemeester en Wethouders op de brief van Alzheimer Nederland afdeling Groningen (september 2016) aan de gemeenteraden in de provincie Groningen waarin gevraagd wordt hoe de WMO middelen besteed worden en hoe dementievriendelijk de gemeente is, luidt dat er in Loppersum in 2015 een onderbesteding was op het WMO-budget. Deze middelen zijn opgenomen in een algemene reserve met een labeling aan het sociale domein, zodat de middelen voor het oorspronkelijke doel bestemd blijven.

Binnen het WMO loket is sprake van maatwerk; bij elke bewoner met dementie wordt samen met deze persoon en de mantelzorger gezocht naar een passende oplossing zoals huishoudelijke ondersteuning, vervoer, begeleiding en dagbesteding. Mensen met dementie kunnen gebruik maken van bijv. de dagactiviteit in Wiemersheerd (‘t Gerack). Mantelzorgers kunnen een beroep doen op de mantelzorgconsulent. Er is ook een Alzheimer Cafe dichtbij in Appingedam. Volgens de gemeente ervaart de doelgroep het (over het algemeen) niet als nadelig dat deze bijeenkomsten buiten het eigen dorp gehouden worden.

WMO consulenten kunnen beginnende dementie signaleren en verwijzen door naar de betrokken instanties of de huisarts. Het is voldoende bekend dat de inwoners met dementie zonder diagnose vooraf aanspraak kunnen maken op casemanagement dementie. Dat is ook conform de werkwijze van de WMO-consulenten. Er zijn bij de gemeente geen klachten bekend over de ondersteuning aan mensen met dementie.

De gemeente Loppersum onderzoekt met een aantal gemeenten (ook in het woon- en leefbaarheidsplan) wat de gevolgen zijn voor de woningbouw en zorgvoorzieningen door de forse groei van het aantal huishoudens met bewoners ouder dan 70 jaar. Daarbij is de gemeente zich ervan bewust dat het aantal mensen met dementie gaat toenemen.

Men is bekend met het begrip dementievriendelijke gemeente. Uitgangspunt in het beleid (beleidsnota 4D) is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en kunnen blijven meedoen.

De website www.samendementievriendelijk.nlbevat volgens de gemeente zinvolle testen. De portefeuillehouder WMO heeft de test gedaan en ook hebben de ambtenaren WMO de training gevolgd. De test maakt volgens de gemeente heel concreet hoe om te gaan met mensen met dementie en is herkenbaar voor de WMO ambtenaren juist doordat de filmpjes  soms pijnlijk de leefwereld van mensen met dementie naar voren brengen.

 

 

 

Actueel

Agenda

Meer agenda »

Contact

Alzheimer Nederland

Afdeling Groningen

Ouderengeneeskunde (AA42)
Universitair Medisch Centrum Groningen
Hanzeplein 1
Postbus 30 001
9700 RB Groningen

06-58846830